ميگراجکت ( سوماتريپتان )12م گ/م ل-0.5م ل سرنگ آماده تزريق 2ع- البرز دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط