لايزوفن ( ايبوپروفن به صورت ليزين )400م گ قرص روکشدار 30 ع- توليد دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط