بکلکس ( بکلومتازون )250م ک گ/دوز-250دوز اسپري استنشاقي 1 ع- سينا دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط