بوپرنورفين/ نالوکسان 2 م گ/0.5 م گ قرص زير زباني 1 ع- دارو درمان

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط