پيپراسيلين+تازوباکتام استراژن 4گ/0.5گ ويال 1ع-استراژن دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط