پيپراسيلين+تازوباکتام استراژن 2گ/0.25گ ويال 1ع-استراژن دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط