پرزانتين (دي پيريدامول) 50 م گ/10 م ل آمپول 5 ع-فوريت هاي دارويي سينا

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط