لاكوپت(لاكوزامايد)50 م گ قرص 56 ع-پارس دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط