زباکر ( بيزوپرولول )2.5م گ قرص 30ع- ايران دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط