دکسُن ( دگزامتازون )0.1%- 5 م ل قطره چشمي و گوشي 1ع- سينا دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط