داكسوپيل(داپوكستين)60 م گ قرص 3 ع-پارس دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط