بوپرکسين (بوپرنورفين) 0.4 م گ قرص 30ع- دارو درمان پارس

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط