بوپرنورفين+نالوکسان 2م گ/0.5م گ قرص زيرزباني 1ع-فاران شيمي

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط