مجمع عمومی عادی سالیانه

اخبار
مجمع عمومی عادی سالیانه

احتراماً به اطلاع سهامدارن محترم می رساند که متعاقب تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 98/3/19 انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت موکول به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده گردیده که طی یک ماه آینده برگزار خواهد شد لذا مراتب به اطلاع عموم سهامداران رسیده و آگهی دعوت به مجمع فوق با دستور جلسه انتخاب اعضای هیأت مدیره متعاقباً در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات نشر و به اطلاع عموم خواهد رسید.

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news