عنوان اطلاعیهفایل گزارش
صورت مالی 13981229دریافت فایل
صورت مالی شش ماهه99دریافت فایل
گزارش تفسیری شش ماهه 1399دریافت فایل
گزارش تفسیری مدیریت 13981229دریافت فایل
گزارش کنترل داخلی 13981229دریافت فایل
گزارش فعالیت‌های هیئت‌مدیره13981229دریافت فایل
گزارش نهایی بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایهدریافت فایل
مشخصات کمیته حسابرسیدریافت فایل
تغيير در ترکيب اعضای هيئت مدیرهدریافت فایل
گزارش توجیهی افزایش سرمایهدریافت فایل
مجوز افزایش سرمایهدریافت فایل
بیانیه ثبت افزایش سرمایه دریافت فایل