عنوان اطلاعیهفایل گزارش
صورت مالی 1398/12/29دریافت فایل
صورت مالی شش ماهه 99دریافت فایل
گزارش تفسیری شش ماهه 1399دریافت فایل
گزارش تفسیری مدیریت 1398/12/29دریافت فایل
گزارش کنترل داخلی 1398/12/29دریافت فایل
گزارش فعالیت‌های هیئت‌مدیره1398/12/29دریافت فایل
گزارش نهایی بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایهدریافت فایل
مشخصات کمیته حسابرسیدریافت فایل
تغيير در ترکيب اعضای هيئت مدیرهدریافت فایل
گزارش توجیهی افزایش سرمایهدریافت فایل
مجوز افزایش سرمایهدریافت فایل
بیانیه ثبت افزایش سرمایهدریافت فایل
ارزیابی مجدد زمین ها در خصوص   افزایش سرمایه 1400/02/07فایل
اعلامیه در خصوص افزایش سرمایه تجدید ارزیابی 1400/02/07فایل
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 1400/03/19فایل
آگهی ثبت مجمع عادی 1400/04/27فایل
آگهی ثبت مجمع فوق العاده 1400/04/27فایل
اگهی دعوت به مجمع فوق العاده افزایش سرمایه 1400/02/25فایل
آگهی دعوت به مجمع عادی سال 99 1400/02/25فایل
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده-اصلاح مواد اساسنامه 1400/02/25فایل
آگهی مزایده ارومیه 1400/04/22فایل
آگهی مزایده شرکت پرسی گاز 1400/03/26فایل
آگهی مزایده عمومی 1400/03/31فایل
آگهی مزایده ملک کرمانشاه 1400/06/06فایل
اوراق خزانه نوع اول 1400/06/18فایل
بیانیه اصلاحی پخش البرز 1400/02/25فایل
پروتکل های بهداشتی مجمع سال مال 99 1400/02/25فایل
تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1400/01/29فایل
تفسیری سه ماهه 1400/04/29فایل
حاضرین مجمع عادی 1400/02/29فایل
خرید از شرکت های گروه 1400/05/18فایل
خرید از شرکت های گروه مرداد 1400/06/06 (1)فایل
رشد فروش داروهای ضدانعقاد خون 1400/06/28فایل
زمانبندی پرداخت سود 99 1400/02/25فایل
صورت مالی 1400/02/30فایل
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 1400/03/05فایل
صورتجلسه مجمع فوق العاده اصلاح اساسنامه 1400/03/05فایل
صورتجلسه مجمع فوق العاده افزایش سرمایه 1400/03/05فایل
صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش حجم فروش 1400/03/31فایل
صورتخلاصه مذاکرات مجمع عادی 1400/04/29فایل
فعالیت هیئت مدیره نهایی 1400/02/30فایل
قرارداد معاملات با اشخاص وابسته 1400/02/01فایل
گزارش تفسیری 1400/02/30فایل
گزارش تفسیری سال99 1400/02/28فایل
گزارش فعالیت ماهاننه مرداد 1400/06/01فایل
گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت 1400/03/01فایل
گزارش فعالیت ماهانه تیر 1400/05/02فایل
گزارش فعالیت ماهانه خرداد 1400/04/14فایل
گزارش فعالیت ماهانه فروردین 1400/02/01فایل
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال 99 1400/02/30فایل
گزارش کنترلهای داخلی 1400/01/31فایل
گزارش نهایی بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه 14000225فایل
مزایده ارومیه 1400/03/31فایل
مزایده شرکت پرسی گاز 1400/03/26فایل
معاملات با اشخاص وابسته 1400/02/01فایل
نامه برنده شدن در مناقصه 1400/04/19فایل
نتیجه مزایده ارومیه 1400/04/22فایل
نتیجه مزایده فروش ملک کرمانشاه 1400/06/06فایل