نيوكسابان(اپيكسابان) 2.5 م گ قرص 60 ع-پارس دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط