لاكوپت(لاكوزامايد) 100 م گ قرص 56 ع- پارس دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط