قرص دزيپرامين قرص25 م.گ 100ع -پارس دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط