زايلوميكس 2/5% (ليدوكائين/پريلوكائين) كرم موضعي30گ - پارس دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط