دمتيک ( متوکلوپراميد ) 5م گ/م ل-2م ل آمپول 100ع- تهران شيمي

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط