تکستازو (پيپراسيلين+تازوباکتام) 4گ/500م گ ويال 1ع-فوريت هاي دارويي سينا

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط