بيتورول(متوپرولول تارترات) 50 م گ قرص 30 ع- پارس دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط