استامينوفن 150 م گ 6/7 م ل آمپول 3 ع- داروپخش

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط