برگزاری اولین جلسه ویدئو کنفرانس مدیران شرکت پخش البرز

Uncategorized
برگزاری اولین جلسه ویدئو کنفرانس مدیران شرکت پخش البرز

اولین جلسه معاونت دارو جناب آقای دکتر بدری با مدیران مراکز توزیع در اداره مرکزی با حضور جناب آقای دکتر بدری معاونت دارویی ،مدیران فروش دارویی،کارشناسان به صورت ویدئو کنفرانس با مدیران مراکز توزع همدان،کرج،تبریز به صورت آنلاین برگزار گردید.