انتصاب مهندس محمودی بعنوان سرپرست معاونت کالاهای مصرفی

مناقصه ها و مزایده ها
انتصاب مهندس محمودی بعنوان  سرپرست معاونت کالاهای مصرفی


جناب آقاي علیرضا محمودي
با سلام و احترام
بـا توجه به تجـارب، توانمنـد یها و دانش کاربردي جنابعالی درحوزه کالاهاي
مصـرفی و فراینـدهاي مرتبـط باصـنعت پخش ، بدینوسـیله شـما را به عنوان «سـرپرست واحدتامین و فروش
کالاهاي مصرفی»منصوب مینمـایم. انتظـار است، در مـدت سـرپرستی،ضـمن تعامل سازنده با مراکز توزیع،
موجب هم افزایی نیروهاي سـتادي واحـد و نیروهاي فروش مراکز توزیع گردیـده و

در تصـمیمات متخـذه،صـرفه و صلاح شرکت را در دستورکار قرار دهید

مدیر عامل

عقیل آرین نزاد

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news