نمودار

گزارش های مالی 6 ماهه اول سال 1400

عنوان اطلاعیهفایل گزارش
صورت مالی 13981229دریافت فایل
صورت مالی شش ماهه99دریافت فایل
گزارش تفسیری شش ماهه 1399دریافت فایل
گزارش تفسیری مدیریت 13981229دریافت فایل
گزارش کنترل داخلی 13981229دریافت فایل
گزارش فعالیت‌های هیئت‌مدیره13981229دریافت فایل
گزارش نهایی بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایهدریافت فایل
مشخصات کمیته حسابرسیدریافت فایل
تغيير در ترکيب اعضای هيئت مدیرهدریافت فایل
گزارش توجیهی افزایش سرمایهدریافت فایل
مجوز افزایش سرمایهدریافت فایل
بیانیه ثبت افزایش سرمایه دریافت فایل
ارزیابی مجدد زمین ها در خصوص   افزایش سرممایه 14000207 فایل
اعلامیه در خصوص افزایش سرمایه تجدید ارزیابی 14000207فایل
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 14000319فایل
آگهی ثبت مجمع عادی 14000427فایل
آگهی ثبت مجمع فوق العاده 14000427فایل
اگهی دعوت به مجمع فوق العاده افزایش سرمایه 4000225فایل
آگهی دعوت به مجمع عادی سال 99 14000225فایل
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده-اصلاح مواد اساسنامه 1400225فایل
آگهی مزایده ارویه 14000422فایل
آگهی مزایده شرکت پرسی گاز 14000326فایل
آگهی مزایده عمومی 14000331فایل
آگهی مزایده ملک کرمانشاه 14000606فایل
اوراق خزانه نوع اول 14000618فایل
بیانیه اصلاحی پخش البرز 14000225فایل
پروتکل های بهداشتی مجمع سال مال 99 14000225فایل
تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 14000129فایل
تفسیری سه ماهه 14000429فایل
حاضرین مجمع عادی 14000229فایل
خرید از شرکت های گروه 14000518فایل
خرید از شرکت های گروه مرداد 14000606 (1)فایل
رشد فروش داروهای ضدانعقاد خون 14000628فایل
زمانبندی پرداخت سود 99 14000225فایل
صورت مالی 14000230فایل
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 1400305فایل
صورتجلسه مجمع فوق العاده اصلاح اساسنامه 14000305فایل
صورتجلسه مجمع فوق العاده افزایش سرمایه 14000305فایل
صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش حجم فروش 14000331فایل
صورتخلاصه مذاکرات مجمع عادی 14000429فایل
فعالیت هیئت مدیره نهایی 14000230فایل
قرارداد معاملات با اشخاص وابسته 14000201فایل
گزارش تفسیری 14000230فایل
گزارش تفسیری سال99 14000228فایل
گزارش فعالیت ماهاننه مرداد 14000601فایل
گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت 14000301فایل
گزارش فعالیت ماهانه تیر 14000502فایل
گزارش فعالیت ماهانه خرداد 14000414فایل
گزارش فعالیت ماهانه فروردین 14000201فایل
گزارش فعالیت هیئت مدیره سال 99 14000230فایل
گزارش کنترلهای داخلی 14000131فایل
گزارش نهایی بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه 14000225فایل
مزایده ارومیه 14000331فایل
مزایده شرکت پرسی گاز 14000326فایل
معاملات با اشخاص وابسته 14000201فایل
نامه برنده شدن در مناقصه 14000419فایل
نتیجه مزایده ارومیه 14000422فایل
نتیجه مزایده فروش ملک کرمانشاه 14000606فایل