معاونت فاوا و توسعه کسب و کار                                                                  52 27 70 66 -021

 معاونت مالی و اداری                                                                                                  66702132-021

معاونت تامین و توزیع دارویی                                                                               66709515-021

021-66706384                                                                         FMCG-معاونت تامین و توزیع 

واحد توسعه منابع انسانی                                                                                   66740835-021 

 واحد حقوقی                                                                                                               26 21 74 66-021 

 واحد لجستیک91 47 72 66 -021

 واحد حسابرسی داخلی 78 99 74 66 -021

واحد امور سهام                                                                                                       5-88480161-021

 

آدرس دفتر مرکزی پخش البرز

تهران خيابان حافظ بين نوفل لوشاتو و جمهوری شماره 343

کدپستی:1131614351

آدرس پست الکترونیکinfo@alborz.org

دورنگار01 74 70 66 -021

واحد نگهباني و اپراتور57 20 72 66 -021

62937واحد ارتباط با مشتریان(CRM)تماس با ما